அழுத்தப்பட்ட மண் கல் வீடு-CSEB

அழுத்தப்பட்ட மண் கல் வீடு-CSEB
Agriwiki.in- Learn Share Collaborate

அழுத்தப்பட்ட மண் கல் வீடு-CSEB : 2000 சதுரடி அழுத்தப்பட்ட மண் கற்களை (CSEB) கொண்டு பூசாமல் சுவர்கள் கட்டப்பட்ட அழகிய வீடு

பார்க்க ரசிக்க

நன்றி,…
ஹரி..