விதைத் தேங்காய் எடுக்க சில விதிமுறைகள்

விதைத் தேங்காய் எடுக்க சில விதிமுறைகள்
Agriwiki.in- Learn Share Collaborate

*விதைத் தேங்காய் எடுக்க சில விதிமுறைகள்*

1 . தென்னையின் வயது 25-60 ஆண்டுகளாக இருக்க வேண்டும்.

2. நோய்வாய்ப்படாத மரமாக இருக்க வேண்டும்.

3. 30-35 மடல்கள் அல்லது தோகை அந்தத் தென்னையில் இருக்க வேண்டும்.

4. தோகை மேல் படிந்த அல்லது உட்கார்ந்த தென்னங் குலையிலிருந்து விதைகள் சேகரிக்கலாம்.

5.இவ்வாறான குலைகளிலிருந்து தானாக விழுந்தத் தென்னங்காய்க்கு முக்கியத்துவம் தரவேண்டும். அல்லது அந்தக் குலையைத் தேர்ந்தெடுக்கவேண்டும்.

பிரிட்டோராஜ்
வேளாண் பொறியாளர்