ஹ்யூமிக் அமிலம்

Agriwiki.in- Learn Share Collaborate

ஹ்யூமிக் அமிலம். ஹ்யூமிக் அமிலங்கள் மட்கிய பொருட்களின் முக்கிய அங்கமாகும், இவை மண்ணின் (மட்கிய), கரி மற்றும் நிலக்கரி ஆகியவற்றின் முக்கிய அங்கமாக உள்ளன. இது பல மேட்டுப்பாதைகள், நீர்த்த நீரூற்றுகள் மற்றும் கடல் நீர் ஆகியவற்றின் முக்கிய அங்கமாக உள்ளது. இது இறந்த கரிம பொருட்களின் உயிரியலகுப்பதன் மூலம் உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது.
[1:19PM, 7/5/2017] ‪+91 97909 19333‬: Humic அமிலம் என்பது மட்கிய மண், தழைக்கூளம், கரி மற்றும் பிற மண் தயாரிப்புகளின் ஒரு இயற்கை கூறு ஆகும். ஹியூமிக் அமிலம் என்பது கரிம பொருட்களின் சிதைவின் போது உருவாக்கப்பட்ட நுண்ணுயிர்களின் ஒரு தயாரிப்பு ஆகும்.
 
Humic Acid என்ன செய்கிறது?

ஹ்யூமிக் அமிலம் ஈரப்பதத்தை வைத்திருக்கிறது, நீண்ட காலத்திற்கு மண்ணின் ஈரப்பதத்தை வைத்திருக்கிறது. இது தாவரங்கள் முக்கிய ஊட்டச்சத்துக்களை உறிஞ்சுவதற்கு உதவுகிறது.

வணிக ரீதியாக தயாரிக்கப்பட்ட அமிலம் உரம் ஒரு பயனுள்ள சேர்க்கை இருக்க முடியும். இது நுண்ணுயிரிகளுக்கு ஒரு உணவு மூலக்கூறு மற்றும் உணவு மூலமாகும். தாவரங்களுக்கு வழங்கப்படும் தண்ணீரை தக்கவைத்து ஊட்டச்சத்து அதிகரிப்பதற்கு உதவும் திறனைப் பெறும்