இயற்கை முறையில் நிலக்கடலை சாகுபடி

நிலக்கடலை கஷாயம் ஒரு மகசூல் பெருக்கி
Agriwiki.in- Learn Share Collaborate
அடியுரமாக ஒரு ஏக்கருக்கு நான்கு டிராக்டரில் லோடு மக்கிய தொழு உரம் ,
2 கிலோ சூடோமோனஸ்,
2 கிலோ மெட்டாரைசியம்
75 கிலோ சாம்பல்
100 கிலோ வேப்பம் புண்ணாக்கு
கொடுப்பது நல்லது.
வரப்பு பயிராக ஆமணக்கு, வெள்ளை சோளம், தட்டை பயிறு போன்றவற்றை பயிரிடலாம்.

வளர்ச்சி ஊக்கி அளிப்பு அட்டவணை

3 மூன்றாம் நாள்
உயிர் தண்ணீருடன் ஒரு ஏக்கருக்கு ஒரு லிட்டர் சூடோமோனஸ் தரைவழி கொடுக்கலாம்.
5 ம் நாள்
E.M 200 ml per 10 liter tank காலையில் spray செய்யவும். மாலையில் தரைவழி ஒரு ஏக்கருக்கு போதுமான அளவு தண்ணீரில் 1 லிட்டர் மீன் அமிலம் கலந்து தரைவழி தரவும்.
நடவு செய்த 12 ம் நாள்
பஞ்சகாவியா 200 ml per 10 liter tank spray செய்யவும் . தரைவழி ஏக்கருக்கு 1 _2 லிட்டர் மீன் அமிலம் கொடுக்கலாம்.
நடவு செய்த 17 ம் நாள்
ஜீவாமிர்தம் ஒரு ஏக்கருக்கு 200 லிட்டர் தரைவழி தரவும்.2 கிலோ வேம் தரைவழி கொடுக்கலாம். 10 லிட்டர் தண்ணீருக்கு 50 மில்லி வெட்டிசீலியம் லக்கானி கலந்து தெளிக்கலாம்.
20ம் நாள்
மீன் அமிலம் 100 ml per 10 liter tank தெளிக்கலாம் .
மாலையில் ஒரு ஏக்கருக்கு ஒரு லிட்டர் மீன் அமிலம் தரைவழி தரவும்.
25ம் நாள்
கற்பூர கரைசல் தெளிக்கலாம்.
30ம் நாள்
பஞ்சகாவிய 200 ml per 10 liter tank spray செய்யவும் .
தரைவழி ஏக்கருக்கு 2 லிட்டர் மீன் அமிலம் கொடுக்கலாம்.
33 ஆம் நாள்
ஒரு ஏக்கருக்கு ஒரு லிட்டர் சூடோமோனஸ் / 2 கிலோ வேம் தரைவழி கொடுக்கலாம்.10 லிட்டர் தண்ணீருக்கு 50 மில்லி வெட்டிசீலியம் லக்கானி கலந்து தெளிக்கலாம்.
38 ம் நாள்
கற்பூர கரைசல் spray செய்யவும் அல்லது
10 லிட்டர் தண்ணீருக்கு 500 மில்லி தேமோர் கலந்து தெளிக்கலாம்.
40ம் நாள்
E.M 200 ml per 10 liter tank spray செய்யவும்
டிரம் உருட்டலாம்.
45ம் நாள்
மீன் அமிலம் 100 ml per 10 liter tank spray செய்யவும் .
தரைவழி ஒரு ஏக்கருக்கு 2 லிட்டர் கொடுக்கலாம்.2 கிலோ வேம் தரைவழி கொடுக்கலாம்.
50ம் நாள்
ஜீவாமிர்தம் ஒரு ஏக்கருக்கு 200 லிட்டர் தரைவழி தரவும்.10 லிட்டர் தண்ணீருக்கு 50 மில்லி வெட்டிசீலியம் லக்கானி கலந்து தெளிக்கலாம்.
55ம் நாள்
கற்பூர கரைசல் spray செய்யவும்
60ம் நாள்
பஞ்சகாவியா 200 ml per 10 liter tank தெளிக்கலாம். அல்லது பத்து லிட்டருக்கு 50 மில்லி சூடோமோனஸ் கலந்து தெளிக்கலாம்.2 கிலோ வேம் தரைவழி கொடுக்கலாம்.
70ம் நாள்
மீன் அமிலம் 100 ml per 10 liter tank spray செய்யவும. மாலையில் ஒரு ஏக்கருக்கு 2 லிட்டர் தரைவழி தரவும்.10 லிட்டர் தண்ணீருக்கு 50 மில்லி வெட்டிசீலியம் லக்கானி கலந்து தெளிக்கலாம்.
85ம் நாள்
கற்பூர கரைசல் spray செய்யவும் .2 கிலோ வேம் தரைவழி கொடுக்கலாம்.
90ம் நாள்
பஞ்சகாவிய 200 ml per 10 liter tank spray செய்யவும் . தரைவழி ஏக்கருக்கு 2 லிட்டர் கொடுக்கலாம்.
ஒவொரு முறை நீர் பாய்ச்சும் போதும் ஒரு ஏக்கருக்கு
அமிர்தக்கரைசல் 200 லிட்டர், ஜீவாமிர்தம் 200 லிட்டர்,
மீன் அமிலம் 2 லிட்டர்,
WDC 25 லிட்டர்
என ஏதாவது ஒரு கரைசலை தண்ணீரோடு கலந்து விட்டு மண்ணை வளமாக்க வேண்டும்..
இயலுமானால் நிலக்கடலை சாகுபடிக்கு முன்பு பல தானிய விதைப்பு அல்லது பசுந்தாள் உரம் செய்து 50 to 55 கழித்து மடக்கி ஓட்டி உழவு செய்தால் இன்னும் சிறப்பு.. களை கட்டுப்படும்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.